Què fem?

El Centre Ocupacional Taller Sant Camil, és un Servei i Establiment de Serveis Socials destinat a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual en edat laboral. Com a tal, tenim per objecte potenciar les capacitats dels usuari/es a través d’un programa individual de rehabilitació. En aquest treballem funcions de la teràpia ocupacional com son: L’ajustament personal i social i l’ocupació terapèutica amb l’objectiu d´aconseguir el màxim nivell d’autonomia personal i social, potenciant així la seva integració a la comunitat.

Ajustament personal i social:

Són activitats dirigides a l’usuari que tenen per objecte una habilitació estructural de la persona i una millora de la relació amb l’entorn: ( Activitat esportiva, hàbits d´higiene, jardineria, excursions, assemblea).

Ocupació terapèutica:

Consisteixen en tasques amb les quals, evitant les simples ocupacions rutinàries o estèrils, l’usuari pugui adonar-se de l’assoliment d’un resultat material i satisfactori. Es vol afavorir, dins de les possibilitats de cadascú, l’adquisició o manteniment de capacitats i hàbits laborals. Les tasques que realitzen són, bàsicament, de manipulació d’objectes (comptar, embossar, encaixar, doblegar, encolar..)