Serveis

El Centre Ocupacional Taller Escola Sant Camil, és un Servei i Establiment de Serveis Socials destinat a l´atenció de persones amb discapacitat intel·lectual en edat laboral. Com a tal, tenim per objecte potenciar les capacitats dels usuari/es a través d’un programa individual de rehabilitació. En aquest treballem funcions de la teràpia ocupacional com son:

L’ajustament personal i social i l’ocupació terapèutica amb l´objectiu d´aconseguir el màxim nivell d´autonomia personal i social, potenciant així la seva integració a la comunitat.

Ajustament personal i social:

són activitats dirigides a l’usuari que tenen per objecte una habilitació estructural de la persona i una millora de la relació amb l’entorn: ( Activitat esportiva, hàbits d´higiene, jardineria, excursions, assemblea).

Ocupació terapèutica :

Consisteixen en tasques amb les quals, evitant les simples ocupacions rutinàries o estèrils, l’usuari pugui adonar-se de l’assoliment d’un resultat material i satisfactori. Es vol afavorir, dins de les possibilitats de cadascú, l’adquisició o manteniment de capacitats i hàbits laborals. Les tasques que realitzen són, bàsicament, de manipulació d’objectes (comptar, embossar, encaixar, doblegar, encolar..)

El centre ocupacional centra la seva activitat en dos serveis d´atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual:

Servei de Teràpia Ocupacional (STO):

Servei destinat a persones que pel seu grau de discapacitat intel·lectual i necessitats de suport, no poden accedir al món laboral.

Les activitats que es realitzen per mitjà de la teràpia ocupacional son per millorar i matenir el màxim la seva autonomia personal i social.
Dins d´aquest servei hi ha la modalitat amb personal auxiliar d´atenció directa per aquelles persones amb més necessitats de suport.

Servei Ocupacional d´Inserció (SOI):

Servei destinat a persones que per la seva discapacitat intel·lectual està orientat a potenciar i conservar, per mitjà de la teràpia ocupacional, les seves capacitats laborals per tal que l´usuari/a d´aquest servei estigui en disposició d´integrar-se a l´activitat laboral.