Descàrregues

Inscripcions:

Inscripció d'activitats esportives. Imprès per realitzar la inscripció de  Tir amb Arc i Piscina, així com Petanca i Handbol de els dissabtes.

Icon of Insc Act Esport Insc Act Esport (16.1 KiB)

Autoritzacions:

Autorització per realitzar activitats esportives. Imprès d’autorització dels familiars/tutors per a la realització de les activitats esportives que es fan en el centre: Piscina, Poliesportiu Martinenc, Petanca en horari de centre, Tennis Taula, ...

Icon of Autoritzacio Esports Autoritzacio Esports (20.3 KiB)

Renovació anual del contracte d'assistència / Autoritzacions anuals. Imprès per a renovar anualment  les condicions del Contracte d’Assistència, i autoritzant la continuïtat de les activitats pròpies del Centre Ocupacional.

Icon of Autoritzacio Renovacio Autoritzacio Renovacio (25.8 KiB)

Pauta de medicació i autorització d'administració de fàrmacs. Imprès per actualitzar la fitxa farmacològica de l’usuari,  autoritzant al TESC l’administració de fàrmacs en horari de servei.

Icon of Pauta Medicacio Pauta Medicacio (31.2 KiB)

Autorització de domiciliació bancaria. Imprès  per autoritzar al centre a fer ús de les dades bancàries que s’especifiquen per a la realització de domiciliacions de rebuts.

Icon of Autoritzacio Dom Bancaria Autoritzacio Dom Bancaria (25.8 KiB)

Certificats:

Certificat mèdic, En cas de no aportar l’ autorització per realitzar activitats esportives” ,  caldrà aportar aquest imprès  on especifiqui el motiu pel qual no pot realitzar l’activitat física,  i/o les mesures a tenir en compte en la seva pràctica.

Icon of Certificat Medic Certificat Medic (19.1 KiB)

Declaració jurada d'ingressos anuals de l'usuari. Imprès per a informar dels ingressos anuals de l’ usuaris, a petició de professionals del centre.

Icon of Declaracio Ingressos Declaracio Ingressos (26.3 KiB)

Sol·licituds:

Comunicat d'absències. Imprès per comunicar la no assistència al taller dels usuaris, retards, sortides abans d’hora...

Icon of Comunicat Absencies Comunicat Absencies (22.8 KiB)

Sol·licitud d'estada temporal per persones amb discapacitat: Programa Respir. Imprès per a la sol·licitud d’estades temporals al Centre Respir de la Diputació.

Icon of Estada Temporal Estada Temporal (29.7 KiB)

Sol·licitud d'informe. Imprès per demanar un informe social, psicològic,i/o  psicosocial del TESC, justificant el motius pel qual es sol·licita.

Icon of Solicitut Informe Solicitut Informe (16.6 KiB)